Anketat+Kuizet

1. Sa deputetë/e ka Kuvendi i Republikës së Kosovës:

2. Mandati i deputetëve/eve të Kuvendit të Republikës së Kosovës është:

3. Pushtetin legjislativ në Kosovë e ushtron:

4. Gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës janë:

5. Mosha e caktuar për të kandiduar për deputet/e në Kuvendin e Republikës së Kosovës është?

6. Presidenti/ja i/e Republikës së Kosovës zgjedhet nga:

7. Mandati i Presidentit/es të Republikës së Kosovës është:

8. Pushtetin ekzekutiv në Kosovë e ushtron:

Rezultati