Anketat+Kuizet

1. Demokracia është :

2. Demokracinë mund ta konsiderojmë si një formë qeverisjeje që ka evoluar në cilin shtet ?

3. Prej sa llojeve përbëhet demokracia ?

4. Para sa vitesh u përdor demokracia për herë të parë ?

5. Në shtetet demokratike, pushteti buron nga :

6. Cilat janë llojet e demokracisë ?

7. Sa parti demokratike i ka Kosova ?

8. Cila është dita ndërkombëtare e demokracisë ?

9. Kush ka thënë për demokracinë : '' ...qeverisje e popullit, nga populli, për popullin .'' ?

10. A e posedon Kosova këtë sistem qeverisës - demokracinë ?

Rezultati