A ndikojnë mundesitë e barabarta në zhvillim ekonomik e social ?

ANKETË Cilin rrjet social e preferoni me shume?

1

Nat'yra Kalisi

SUPER CHANGER / 467 pikë

2

Dri Tani

SUPER CHANGER / 460 pikë

3

Rexhep Kameraj

SUPER CHANGER / 292 pikë

4

Leonora Javori

SUPER CHANGER / 266 pikë

Si të bëhesh superchanger ?

Komentet e fundit

@Qendrim Beka

Padyshim qe mundesit e barabarta do te ndikojne ne zhvillimin ekonomik dhe do te kishim mundesi te qasjes ne vende pune ne menyre qe te ndikojne ne mu...

@Qendrim Beka

Mendoj qe trashegimia e prones duhet te jete e barabart pa dallim gjinije.Por kjo tek ne nuk po zbatohet nuk e di nese ka ndonje rast te tille ne te c...

@Rina Shabani

Jam marrë shumë me këtë çështje,konsideroj qe eshte shume problem diteve te sotme,per faktin se ka shume faktorë që ndikojnë sic janë:sistem...

@Valon Kameraj

Barazia gjinore në procesin zgjedhor ?! Jo, nuk ka barazi aq sa duhet në procesin zgjedhor, madje mendoj se kjo puna e barazisë gjinore në konteks...

@Qendrim Beka

Barazia gjjnore ne procesin zgjedhor me ligj jane te barabarta por qe nuk po zbatohen si duhet.Ndoshta edhe nje numer I madh I femrave nuk jane te int...

@Valon Kameraj

Jo, në shkollen time nuk ka diskriminim gjinor, por në fusha të tjera te ndryshme ne Kosovë mendoj se ekziston diskriminim madje i madh....